Algemene gebruiksvoorwaarden

Art. 1: Definitie van de partijen 

Hieronder volgen enkele definities van termen die gebruikt worden in de hierna volgende artikels van de algemene  gebruiksvoorwaarden. 
- Leverancier: iedere instelling, persoon of onderneming die instaat voor het aanbod van goederen en diensten hetzij door de  productie ervan, hetzij door het aanleveren bij de Organisatie in ruil voor geld. 
- Organisatie: iedere instelling, school of onderneming die het aanbod van de Leveranciers aanbiedt aan de eindgebruikers die  verbonden zijn aan deze Organisatie. Zij treedt op als tussenpersoon tussen de eindgebruikers en de Leveranciers. Zij zal daarbij  het aanbod van de Leveranciers geheel of gedeeltelijk openstellen aan haar publiek, de leveringsmomenten bepalen, de  individuele bestellingen verzamelen en doorgeven aan de Leveranciers en instaan voor de betaling van die bestellingen. 
- Klant: iedere eindgebruiker van de diensten. Deze persoon kan enkel bestellingen plaatsen bij de Organisaties waarbij ze zijn  aangesloten en voor zover ze beschikken over een voldoende saldo. Er kan niet op krediet gekocht worden.  -
Gebruiker: Iedereen die de Sendwich®-toepassing gebruikt (Leverancier, Organisatie, Klant) 
- Sendwich®is een gedeponeerd merk en verwijst naar de cloudtoepassing die de 3 hogervermelde partijen verenigt op éénzelfde platform waardoor een ver doorgedreven automatisatie, digitalisatie en vereenvoudiging van de processen wordt bewerkstelligd. 
- Sendwich Comm.V: is de eigenaar van de Sendwich®-toepassing.

Art. 2: Draagkracht van de algemene gebruiksvoorwaarden

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Sendwich®-cloudtoepassing. Bij de eerste  registratie alsook bij wijziging worden die algemene gebruiksvoorwaarden afgebeeld op het scherm van de gebruiker die de  mogelijkheid heeft om op dat moment de applicatie nog te verlaten. Bij het verder gebruik van de Sendwich®-toepassingen wordt dan ook verondersteld dat de gebruiker die algemene gebruiksvoorwaarden in hun geheel heeft aanvaard en er zich naar schikt.

Sendwich®biedt haar gebruikers enkel een ondersteunend platform aan en staat dus zelf niet in voor de productie, het vervoer of de bewaring van goederen. Daarom kan ze ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen noch voor klachten van logistieke aard zoals stiptheid, schade enz. door toedoen van een van de andere partijen die deel uitmaken van het platform of door eventuele derden.

Sendwich® mag enkel gebruikt worden binnen de landen van de EU. 

Binnen Sendwich®gaan Organisaties en Leveranciers op een expliciete manier een contractuele relatie aan die hen op dezelfde manier bindt als wanneer ze dit met elkaar rechtstreeks zouden hebben gedaan. Dat betekent o.a. dat er een betaalverplichting is voor Organisaties die via de Sendwich®-applicatie bestellingen doorgeven aan de betreffende Leveranciers en omgekeerd dat er een leveringsverplichting is voor de bestelde goederen.

Art. 3: Toegang tot Sendwich®

De Sendwich®-cloudtoepassing is gratis te downloaden via de site van Google Play of de Apple Store.

Iedereen kan zich in hoedanigheid van “klant” eenvoudig inschrijven via de mobiele Sendwich®-applicatie. Hij moet naast zijn voornaam, naam, telefoonnummer en taal, een uniek e-mail adres opgeven waarmee de registratie zal gebeuren.

De applicatie zal naar dat e-mail adres een link sturen waarmee de gebruiker een persoonlijk wachtwoord kan

instellen dat beantwoordt aan de vormvereisten inzake beveiliging. Dat wachtwoord kan bovendien door de gebruiker veranderd worden wanneer gewenst. Indien de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij eenvoudig een nieuw aanvragen. Per klant is er slechts één account mogelijk en het moet een uniek e-mail adres zijn.

Vervolgens kan een gebruiker zich koppelen aan een of meerdere Organisaties waartoe hij behoort en via dewelke hij zijn  bestellingen wenst te laten verlopen. Die Organisaties bepalen doorgaans zelf of iedereen zich mag koppelen aan hun Organisatie dan wel of ze de koppeling toestaan exclusief aan specifieke leden van de Organisatie. SENDWICH – Algemene gebruiksvoorwaarden – Eindgebruiker (versie 01 FEBRUARI 2020)

Dit koppelen gebeurt eenvoudig door het inscannen van de QR code van de Organisatie.

Sendwich Comm.V verleent de gebruiker een beperkte, herzienbare en niet-overdraagbare toegang tot haar platform. De  gebruikers mogen de functionaliteiten van Sendwich® niet reproduceren, omzeilen of reverse engineeren, noch zich trachten  voor te doen als een andere gebruiker en zo trachten informatie in te winnen die niet voor de gebruiker bestemd is. Sendwich  Comm.V behoudt zich het recht toe gebruikers de toegang tot haar platform te ontzeggen wanneer zij een inbreuk vaststelt. De gebruikers aanvaarden dat Sendwich®beperkte push-notificaties kan versturen naar het mobiel nummer van de gebruiker,  die enkel betrekking hebben tot de goede werking. De Klant gebruikt steeds zijn eigen hardware (smartphone). 

Art. 4: Beperkingen, bescherming van de gegevens, patches, enz.

De gebruikers van Sendwich®zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de eigen beveiligings- en andere updates op hun hardware alsook voor de adequate bewaring van hun wachtwoorden. Sendwich Comm.V kan niet aansprakelijk gesteld worden indien derden zich toegang verschaffen tot de account van de gebruiker en in diens naam wijzigingen en/of handelingen zouden verrichten noch indien op die manier persoonlijke informatie werd vrijgegeven.

Zoals bij het gebruik van iedere andere online dienst, rust de verantwoordelijkheid bij de gebruiker om na gebruik de sessie uit te loggen, zeker wanneer gewerkt wordt vanaf publieke hardware.

Sendwich®draait op performante servers in een beveiligd datacenter in België. Volledig redundant en – indien nodig - flexbaar naar permanent operationele reserveservers. Op die manier kan een maximale beveiliging van de gegevens en processen garandeerd worden en kan beantwoord worden aan de hoge beschikbaarheidseis.

Eventuele interventies aan Sendwich® zullen bij voorkeur buiten de kantooruren gebeuren, tenzij bij hoogdringendheid een ander tijdslot moet worden gekozen.

De Sendwich®-APP is gebouwd voor diverse platforms van mobiele telefoons en tablets en dit zowel voor de iOS- als Android besturingssystemen en is op die manier onderhevig aan de kwaliteit van die besturingssystemen. Sendwich Comm.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bugs en andere issues die een invloed kunnen uitoefenen op haar toepassing. Sendwich Comm.V zal de evolutie van die besturingssystemen op de voet volgen en Sendwich®er desgevallend en in de mate van het mogelijke aan aanpassen.

Art. 5: Aanbod

De Leveranciers bieden hun goederen en diensten aan op basis van categorieën. Die categorieën worden door Sendwich® ingesteld en voorzien van een icoon.

Binnen die categorieën kan de Leverancier zijn aanbod onderbrengen te beginnen met een uniek referentienummer waarop de  bestellingen zullen worden verzameld. Daarnaast geeft hij de naam en de beschrijving van het gerecht alsook maximaal 4 opties (A tot D). De beschrijving van de opties  kan verwijzen naar het soort gerecht, de inhoud, de grootte, enz. De Leverancier kan aanduiden welke goederen actief zijn en welke niet, eventueel rekening houdend met seizoengerelateerde goederen. Zodra de Leverancier een gerecht markeert als inactief zullen de klanten vanaf dat moment die gerechten niet meer kunnen selecteren. De bestellingen die echter wel al werden ingegeven, zullen door de Leverancier moeten worden gehonoreerd. Sendwich® heeft de mogelijkheid voorzien om per gerecht aan te geven

welke van de 14 meest voorkomende allergenen aanwezig zijn. De correcte aanduiding ervan ligt in handen van de leverancier en Sendwich Comm.V draagt hierin dan ook geen verantwoordelijkheid. Ook kan worden aangegeven welke gerechten vegetarisch zijn en welke niet.

Uit dit aanbod van de Leveranciers zullen de Organisaties de artikels selecteren die ze wensen aan te bieden aan hun achterbank.

Sendwich® is feitelijk ontstaan uit een noodzaak om de bestelling en bedeling van de middaglunch in scholen en ondernemingen te vereenvoudigen. Het staat de Leveranciers en de Organisaties die lid zijn van het Sendwich®-platform echter vrij andere producten en/of diensten aan te bieden voor zover die niet in strijd zijn met de wet en de goede zeden. Sendwich® mag dan ook enkel gebruikt worden voor de verkoop van legale goederen en/of diensten. De Leveranciers zullen zich dus onthouden van iedere verkoop van drugs of andere verdovende middelen maar evenzeer ook van sterkedrank, tabak, enz.

Sendwich Comm.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor daden van Leveranciers die zouden ingaan tegen deze bepalingen.

Daarnaast zijn de Organisaties zelf verantwoordelijk voor het aanbod (selectie uit aanbod Leveranciers) die ze hun doelpubliek aanbieden met name voor een eventueel minderjarig publiek.

Zowel de Leveranciers als de Organisaties ontslaan Sendwich Comm.V dan ook van iedere vervolging die hun daden met zich zouden kunnen meebrengen.

Art. 6: Portemonnee

De klant kan enkel goederen en/of diensten bestellen via een Organisatie waarbij hij is aangesloten en voor zover zijn Portemonnee bij die Organisatie beschikt over het benodigde saldo om die diensten of goederen te kopen. Er kan dus niets op krediet gekocht worden en de klant moet er dan ook zelf voor zorgen dat zijn saldo voldoende is om bestellingen te kunnen plaatsen. De gebruiker kan in zijn instellingen aanduiden vanaf welk minimumsaldobedrag hij een notificatie wenst te ontvangen. Standaard staat dit ingesteld op € 5.

Er zijn 2 mogelijkheden om het saldo van de Portemonnee te verhogen, hetzij door gebruik te maken van de gekoppelde Payconiq-toepassing, waarbij de klant geld kan (laten) overschrijven op de rekening van de Organisatie (voor zoverre deze optie wordt aangeboden door de Organisatie), hetzij door een handmatige aankoop van zogenaamde QR-cheques bij de Organisatie, die vervolgens in de Sendwich®-APP kunnen worden verzilverd.

De klant heeft dus bij iedere Organisatie een aparte Portemonnee met openstaand saldo staan die hij alleen daar kan gebruiken om goederen en/of diensten mee te kopen. In de Sendwich®-APP kan de klant de stand van zijn Portemonnee zien bij iedere aangesloten Organisatie en kan het volledig overzicht van alle transacties gevisualiseerd worden. Geannuleerde bestellingen worden in het schermoverzicht in het geel aangeduid.

De Organisatie engageert zich om alle bestellingen die geplaatst werden binnen de Sendwich®-applicatie te voldoen bij de Leverancier. Zij heeft immers het geld vooraf ontvangen van de klant en die laatste kan immers maar bestellen ten belope van het bedrag van zijn Portemonnee, op de door de Organisatie opengestelde leveringsmomenten.

De Organisatie engageert zich verder om dit saldo – op eenvoudig verzoek van de klant – terug te storten wanneer de klant bijvoorbeeld de Organisatie verlaat. Daarbij wordt een negatieve QR cheque uitgeschreven in ruil voor de teruggave van het geld, zodat de Portemonnee van de gebruiker bij die Organisatie kan worden vereffend.

Art. 7: Bestellingen

De klanten van de Organisaties kunnen hun bestelling enkel plaatsen op de dagen dat de organisatie heeft opengesteld en  kunnen daarbij exclusief kiezen uit het aanbod die door de Organisaties werd vrijgegeven.  Het totaalbedrag van de bestelling wordt vervolgens weggeschreven van het saldo van Portemonnee van de klant. Indien de klant  de bestelling echter annuleert vóór het verstrijken van het afsluitmoment, dan wordt het bedrag van deze geannuleerde  bestelling integraal terug bijgeschreven bij het saldo van de klant.

Bestellingen kunnen maximaal 2 maanden op voorhand worden geplaatst. Indien de Organisatie een verlofperiode instelt nadat een bestelling werd geplaatst wordt ook deze bestelling automatisch geannuleerd en wordt het bedrag teruggestort in de Portemonnee van de gebruiker.

De klant kan voor een bepaalde datum slechts één bestelling plaatsen bij de Organisatie. Indien hij dit wenst kan hij zijn bestelling ten alle tijden annuleren / wijzigen / bijwerken voor zoverre het afsluitmoment niet is verstreken. De bestaande bestelling wordt daarbij geannuleerd en de goederen worden terug in het bestelmandje geplaatst. De gebruiker kan vervolgens na wijziging opnieuw de bestelling plaatsen. Goederen die in het bestelmandje blijven zitten zijn uiteraard niet besteld.

De gebruiker kan per aangesloten Organisatie het overzicht visualiseren van al zijn openstaande bestellingen en desgewenst aanpassingen doen.

Art. 8: Leveringen / afhalingen

De gebruiker kan een notificatie ontvangen wanneer zijn levering is toegekomen op de Organisatie. De geleverde goederen worden door de Organisatie uitgedeeld aan haar klanten. Daarbij zal de identiteit van de klant worden  uitgelezen aan de hand van zijn of haar persoonlijke QR code die oproepbaar is via de APP. Eventuele laattijdige leveringen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier. SENDWICH – Algemene gebruiksvoorwaarden – Eindgebruiker

Art. 9: Disclaimer

Het Sendwich®-platform is ontwikkeld als dienstenplatform. Het heeft tot doel de klanten, de Organisaties en de Leveranciers met  elkaar in contact te brengen zonder evenwel deel uit te maken van de onderlinge transacties. Hierdoor kan Sendwich Comm.V  dan ook geen garantie geven aangaande de kwaliteit, de kwantiteit en de veiligheid van de geleverde goederen noch voor  klachten van logistieke aard zoals stiptheid, schade enz. door toedoen van een van de andere partijen die deel uitmaken van het  platform of door eventuele derden. Hoewel de toepassing met de meeste zorg ontwikkeld werd en draait op de meest veilige en meest performante servers, zijn  bugs of downtime nooit uit te sluiten. 

Sendwich Comm.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet tijdelijk onbeschikbaar zijn van bepaalde services of  servers, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen ervan, verloren gegevens of profits. Sendwich Comm.V  engageert zich evenwel de situatie zo snel mogelijk werkend te krijgen en in voorkomend geval terug te vallen op de laatst  werkende back-up. Sendwich®met al haar functies en eventuele tekortkomingen mag enkel onder de voorwaarden zoals  hierboven vermeld gebruikt worden. Eventuele bugs en suggesties om het platform te verbeteren kunnen via e-mail gemeld  worden aan info@sendwich.be . De gebruiker bevestigt door het gebruik van de Sendwich®-toepassing, Sendwich Comm.V te vrijwaren tegen iedere aanklacht behoudens die die bij wet zijn bepaald.

Art. 10: Reclame

Sendwich Comm.V behoudt zich het recht voor op haar platform of website korte reclameberichten te vermelden. Zo zullen bepaalde merken (oa. drank) bij naam worden genoemd voor een correcte beschrijving van de gerechten.

Art. 11: Privacywetgeving

Sendwich Comm. V, de Leverancier en de Organisatie verbinden zich ertoe de persoonsgegevens die verkregen werden in het  kader van de uitvoering van deze overeenkomst: 
- op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze te (laten) verwerken 
- volgens hetgeen nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of in verhouding tot hetgeen waarvoor een  gerechtvaardigd belang kan worden aangetoond 
- regelmatig bij te werken 
- niet langer bij te houden dan nodig voor de doeleinden waartoe ze verkregen werden 
- te beveiligen door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen

De volgende persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: naam en voornaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, foto en taalvoorkeur, alsook eventuele andere gegevens die door de klant worden ingegeven bij registratie.

Sendwich Comm.V garandeert dat ze de ontvangen persoonsgegevens enkel zal gebruiken voor de goede werking van de applicatie.

Conform art. 33 en 34 van de AVG zal iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk binnen 72 uur na vaststelling gemeld worden aan de betrokken partij(en).

Klachten of verzoeken tot inzage in of wijziging van de persoonsgegevens kunnen gericht worden aan gdpr@sendwich.be.

Iedere gebruiker heeft het recht te verzoeken zijn of haar persoonlijke informatie te verwijderen zelfs als dit zou betekenen dat hij/zij de applicatie hierdoor niet meer kan gebruiken. Deze aanvraag moet uitdrukkelijk gebeuren via e-mail aan gdpr@sendwich.be en is onherroepbaar aangezien die data dan effectief verwijderd zullen worden. Indien de gebruiker vervolgens opnieuw gebruik zou wensen te maken van de applicatie, zal hij/zij zich opnieuw moeten registreren.

Art. 12: Geschillen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen eventuele geschillen in eerste instantie in gemeen overleg trachten op te lossen, met behoud van eenieders rechten. Mocht uit die verzoeningsgesprekken echter geen oplossing volgen die voor beide partijen aanvaardbaar is zodat een toevlucht tot de rechtbank zich opdringt dan zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel – afdeling Halle-Vilvoorde bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.